Privacyverklaring

Privacyverklaring

Welkom op onze website! Wij gaan zo veilig en respectvol mogelijk met jouw gegevens om. Daarom hierbij onze verklaring over de manier waarop wij op een transparante manier met jouw persoonsgegevens omgaan.


Theater De Vaillant is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Deze privacyverklaring is van toepassing op de website, marketingactiviteiten en bedrijfsvoering ten behoeve van theater De Vaillant. Wij werken altijd volgens de wetgeving op het gebied van privacy (AVG). Mocht je aanleiding hebben om eraan te twijfelen of er volgens de wetgeving gehandeld wordt, dan verzoeken wij je direct contact op te nemen met ons via: communicatie@devaillant.nl


Wij verklaren dat we:
- je persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven. We leggen in de volgende paragrafen verder uit wat dat betekent;
- alleen de persoonsgegevens verwerken die we minimaal nodig hebben. Als we bijvoorbeeld geen adres van je nodig hebben, dan vragen we daar ook niet om en slaan we het dus ook niet op;
- je uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat je gegevens veilig zijn;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven;
- op de hoogte zijn van je rechten over je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.


Van bezoekers op onze website verwerken wij de volgende gegevens:


• Je (zakelijke) contactgegevens: Naam, Bezoekadres, Postadres, Bedrijf, Functie, Telefoonnummer, E-mailadres
• Contactgeschiedenis: E-mails, contactformulieren, notities, documentatie etc.
• Indien je onze websites bezoekt: IP-adres, browserinformatie, bezochte pagina’s t.b.v. technische werking, optimalisatie en statistische analyses
• Indien je nieuwsbrieven van ons ontvangt: E-mailadres Opt-In, open- en klikgedrag
• Indien je gebruik maakt van onze applicaties waarop je moet inloggen: Gebruikersnaam, E-mailadres, Wachtwoord


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Devaillant.nl gebruikt alleen technische-, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen


Persoonsgegevens van bezoekers


Als je online kaarten koopt voor onze programma’s, ontvang je per mail een bevestiging van jouw aankoop. We vragen geen verdere gegevens, bij online aankoop dan jouw email adres. Als je aan de kassa een ticket koopt hoef je helemaal geen gegevens achter te laten.

Foto- en videomateriaal


Theater De Vaillant bewaart en publiceert foto- en videomateriaal van activiteiten. Daarop zijn vaak ook bezoekers afgebeeld. We gebruiken dit materiaal om een beeldarchief op te bouwen van het theater en om de buitenwereld te kunnen laten zien wie we zijn en wat we doen. Dit archiefmateriaal bewaren we in principe zonder einddatum.
Met toegang tot het theater accepteren bezoekers en artiesten de huisregels. In de huisregels is opgenomen dat foto’s en andere opnamen gemaakt kunnen worden voor eigen gebruik door De Vaillant. Daarin is ook opgenomen dat wie niet in beeld wil, dit tevoren door dient te geven. De huisregels zijn aangeplakt bij de ingang van het theater. Indien portretten gemaakt worden van minderjarige stagiaires of leerlingen met begeleiding, wordt aan de school toestemming gevraagd voor gebruik.

Persoonsgegevens van klanten, leveranciers, artiesten, onderaannemers


Theater De Vaillant verwerkt persoonsgegevens van klanten of leveranciers om de administratie bij te houden, contact te onderhouden en (financiële) afspraken uit overeenkomsten na te kunnen komen. We kunnen daarvoor de volgende gegevens vragen:
- Voornaam
- Achternaam
- Adres
- Postcode en woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Bankgegevens
We bewaren de gegevens voor de genoemde doelen alleen in de financiële administratie en onze planningsadministratie.


Persoonsgegevens van relaties/belanghebbenden


Om contact te kunnen onderhouden met relaties/belanghebbenden en hen te informeren over onze activiteiten, bewaren we de volgende persoonsgegevens van belanghebbenden:
- Voornaam
- Achternaam
- Adres
- Postcode en woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Van medewerkers verwerken wij aanvullend de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:


-Burgerservicenummer (BSN)
-Kopie ID bewijs
-Als nodig voor uitvoering functie: VOG


Verstrekking aan derden


De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:
- het verzorgen van promotie en kaartverkoop voor programma’s
- Het verzenden van nieuwsbrieven, berichten via social media etc.
- Het verzorgen van de financiële administratie, salarisadministratie en bankzaken
- Het acquireren en inplannen van verhuringen, doen van boekingen en het voeren van bijbehorende correspondentie.
- Het archiveren, bewerken en verwerken van informatie direct ten behoeve van de bedrijfsvoering, activiteiten en alles wat daarmee direct verband houdt.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 

Bewaartermijn
Theater De Vaillant bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens theater De Vaillant van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn middels overleggen en verslagen actief geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens


Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij vragen je om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten


Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 

Vragen & Contact
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy-beleid of over jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via:


Theater De Vaillant
Hobbemastraat 120
2526JS Den Haag
070-4452800
communicatie@devaillant.nl
DEVAILLANT.NL