Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die theater De Vaillant aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.devaillant.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden gewijzigd of aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van theater De Vaillant (ook niet via een eigen netwerk).

Theater De Vaillant kan er niet voor instaan dat de informatie op www.devaillant.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd.

Theater De Vaillant sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.devaillant.nl , het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.devaillant.nl te kunnen raadplegen.