Algemene voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden theater De Vaillant 2016

Huurvoorwaarden theater De Vaillant 2016
1.Huurtijden
1.1 Gebruik van accommodatie(s) in het Theater geschiedt op basis van een door de huurder en
verhuurder te ondertekenen offerte of huurovereenkomst.
1.2 De getekende huurovereenkomst dient binnen een maand na dagtekening in het bezit van het Theater te zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen (dit bij late verhuringen).
1.3 De huurder kan niet eerder zijn rechten doen gelden nadat de huurovereenkomst is ondertekend en door de verhuurder is terugontvangen.
1.4 Het gehuurde wordt per hele dag of per dagdeel beschikbaar gesteld aan huurder, waarbij een dagdeel bestaat uit een aaneengesloten tijdvak van 4 uur, dat overwegend samenvalt met de ochtend, middag of avond.
1.5 De verhuurder heeft het recht om voor 1 januari van elk jaar de huurtarieven aan te passen.
1.6 Door aanvaarding van het gebruik bevestigt de huurder bekend te zijn met de huurvoorwaarden van het Theater en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet zijn voorzien, beslist de verhuurder.

2.Gebruik gehuurde
2.1 Huurder is gehouden aan hetgeen overeengekomen is met betrekking tot het gebruik van het gehuurde, afwijkend gebruik is niet toegestaan. Bij gebruik van de gezamenlijke artiestenfoyer dient u deze na afloop schoon achter te laten, anders zijn wij genoodzaakt om schoonmaakkosten in rekening te brengen à 25 euro per uur ex BTW.
2.2 Huurder is gerechtigd het gebouw waarvan het gehuurde deel uitmaakt eerst te betreden vanaf de aanvang van de gehuurde termijn.
2.3 De door huurder naar het gehuurde meegenomen goederen dienen bij einde huur ook uit het gebouw te zijn verwijderd direct na afloop van de voorstelling.
2.4 Decors, rekwisieten en dergelijke dienen te voldoen aan de door de brandweer van Den Haag gestelde eisen ten aanzien van brandpreventie. Deze voorschriften zijn op aanvraag bij
de brandweer te verkrijgen. Het risico ten aanzien van de vraag of de decors, rekwisieten
en dergelijke aan de vereisten van de Brandweer voldoen, is geheel voor rekening van huurder.
2.5 Opslag van decor en rekwisieten is niet mogelijk.
2.6 In het Theater en op het achterdek geldt een algeheel rookverbod. De nooddeur van het achterhuis naar het achterdek dient alleen te worden gebruikt voor noodgevallen en voor het laden & lossen, dit ten behoeve van de algehele veiligheid.
2.7 De bediening van de (technische) apparatuur van verhuurder mag uitsluitend door het personeel van verhuurder geschieden, tenzij hieromtrent nadere afspraken zijn gemaakt.
2.8 Schade, welke door of vanwege de huurder aan het gebouw, de inventaris, enzovoort wordt toegebracht of door gebruik is ontstaan, zal door het Theater op kosten van de huurder worden hersteld.
2.9 De huurder zal het gehuurde ruimte in ordelijke staat achterlaten en die op het overeengekomen tijdstip ontruimen. Dit gebeurt direct na afloop van het evenement, vóór het “naborrelen”.
2.10 Het is niet toegestaan om verf en aanverwante artikelen te gebruiken in de gehuurde ruimte. Zo ook is het verboden om, in welke vorm dan ook, voorwerpen en dergelijke, in, aan of op het gebouw te bevestigen. Uitzonderingen kunnen slechts door de verhuurder worden toegestaan en dienen in overeenstemming te zijn met gemeentelijke voorschriften, brandweer- en veiligheidsnormen. Herstelkosten zijn voor rekening van de huurder.
2.11 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd het geluidsniveau in het gehuurde te reguleren. 
2.12 Het is toegestaan om een rookmachine te gebruiken in de gehuurde ruimte, maar slechts dan wanneer hiervoor vooraf door verhuurder schriftelijk toestemming is verleend.
2.13 Het is de huurder en de voor zijn activiteit in het gebouw aanwezige personen verboden andere ruimten, te betreden dan de gehuurde ruimten, met uitzondering van toiletten, garderobe en andere publieksruimtes. 2.14 In situaties van overmacht, waardoor de verhuurde ruimten niet of niet tijdig ter beschikking kunnen worden gesteld aan de huurder, is het Theater niet aansprakelijk voor de financiële consequenties welke hieruit voor de huurder voortvloeien. 2.15 De verhuurder is belast met het toezicht op de naleving van bovengenoemde voorwaarden. Zo nodig kan hij voor de goede orde bepaalde maatregelen nemen en heeft hij te allen tijde vrije toegang tot de zaal of andere gehuurde lokaliteiten. Tevens dient de huurder
toegang te verlenen tot de ruimten aan een ieder die voor een goed functioneren van het gebouw, zijn installaties of voorzieningen, hiertoe is gemachtigd door de verhuurder.
3.Huurprijs
3.1 Verhuurder heeft het recht 50% van de verschuldigde huurprijs vooraf te factureren. De
aanbetaling dient uiterlijk 2 weken voor de huurperiode te worden voldaan op een door verhuurder aangewezen bankrekeningnummer.
3.2 De genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. 3.3 Ingeval huurder langer gebruik van het gehuurde maakt dan overeengekomen, is huurder voor het voortgezette gebruik een vergoeding verschuldigd naar rato van de huurprijs, onverminderd het recht op vergoeding van geleden of te lijden schade. Dit langere gebruik is niet toegestaan als sprake is van aansluitende verhuur aan een derde.

4.Additionele kosten
4. Alle aan de activiteiten verbonden of daarmee in verband staande kosten, waaronder auteursrechten, muziekauteursrechten, belastingen, leges voor vergunning e.d., komen voor rekening van de huurder, die de volle verantwoordelijkheid voor de behoorlijke
voldoening hiervan draagt en desverlangd aan de verhuurder de betalingsbewijzen hiervan zal tonen.
4.2 Tijdelijke extra aansluitingen voor telefoon en elektriciteit dienen te worden aangebracht en verwijderd door de door verhuurder aan te wijzen installateur. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van huurder.
5.Reclame en Publiciteit
5.1 Behoudens het gestelde onder 5.2, kan huurder geen aanspraak maken op enige door verhuurder te verrichten reclame of publiciteit.
5.2 Huurder kan een kosteloze vermelding van het evenement verzoeken in het agendaoverzicht van de door verhuurder uitgegeven maandladder. Deze vermelding wordt niet geplaatst dan wanneer huurder uiterlijk acht weken voorafgaand aan de datum van verhuur een programma en een opgave van de aard van alle in de gehuurde lokaliteit(en) te ontwikkelen activiteiten aan verhuurder heeft gezonden.
5.3 Voor het maken van televisie- en/of radio-opnamen, evenals het vastleggen op band, draad of plaat is de uitdrukkelijke toestemming van verhuurder vereist. Voor vastlegging, anders dan ten behoeve van nieuwsgaring en/of intern gebruik, zal huurder – onverminderd de rechten van derden een vergoeding verschuldigd zijn. Indien sprake zal zijn van vastlegging voor intern gebruik zal huurder dit schriftelijk verklaren. Algemene huurvoorwaarden theater De Vaillant 2016
5.4 Voor verkoop van boeken, CD´s en dergelijke is toestemming van verhuurder vereist. Het gestelde onder 6.2 is onverminderd van toepassing.

6.Toegangsprijzen en Openingstijden Kassa
6.1 De toegangsprijzen en de prijzen van programma's, tekstboekjes en dergelijke worden vastgesteld in overleg met huurder. De verkoop hiervan geschiedt door het personeel van huurder, tenzij hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt.
6.2 De huurder bepaalt de entreeprijzen en kortingsmogelijkheden, zoals CJP, Haagse Studentenpas, Ooievaarspas en Schilderswijkpas. 6.3 De kassa van verhuurder is op gezette tijden geopend (zie website), en na overleg met verhuurder en voor zover nodig, één uur voor aanvang van het evenement.

7.Te leveren diensten
7.1 Het technisch personeel pauzeert van 17.00 - 18.00 uur.
7.2 Technisch personeel van de huurder handelt onder toezicht van technici van het Theater.
7.3 Het is huurder niet toegestaan om zonder schriftelijk akkoord van de verhuurder (eventuele eigen) drank-eten-of andere verstrekkingen aan bezoekers ter beschikking te stellen. In de zalen mogen drank- en etenswaren alleen genuttigd worden als daarvoor tevoren toestemming is verleend.
7.4 De opbrengsten uit garderobe- en horecafaciliteiten komen uitsluitend ten goede aan verhuurder en de zijnen.
7.5 Indien huurder gebruik wenst te maken van andere dan tevoren afgesproken technische faciliteiten, dan worden de kosten hiervoor aan huurder op nacalculatie in rekening gebracht.
7.6 Verhuurder is gerechtigd om zonder voorafgaand overleg met huurder materiële of personele veiligheidsmaatregelen te treffen. De kosten hiervan komen voor rekening van huurder.
7.7 De kosten voor door verhuurder te leveren kassadiensten worden bij overeenkomst bepaald. Deze kosten worden door verhuurder ingehouden op de aan huurder over te dragen kassaopbrengsten.
7.8 Voorzieningen artiestenfoyer: keuken met magnetron, afwasmachine, koelkast, waterkoker, senseo koffieapparaaat (voor zelf meegenomen koffiepads). Deze kunnen voor éigen gebruik’ worden aangewend indien daarvoor tevoren toestemming is verleend.

8.Aansprakelijkheid huurder
8.1 De huurder is aansprakelijk voor alle door hem of door de door hem tot het gehuurde toegelaten personen aan het gehuurde en/of inventaris en/of personen toegebrachte schade.
8.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor de aan de huurder toegebrachte schade en veroorzaakte hinder door andere gebruikers van het gebouw.
8.3 De verhuurder en zijn personeel aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die op welke wijze dan ook tijdens het verblijf in het gebouw voor de huurder en/of zijn eigen domen is ontstaan, noch is hij aansprakelijk voor verlies of diefstal van kledingstukken of andere privégoederen van de huurder tijdens diens verblijf in het gebouw.

9.Aansprakelijkheid verhuurder
9.1 Behoudens in het geval van opzet of grove schuld is verhuurder niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van goederen welke door huurder of de door huurder tot het gehuurde toegelaten personen hebben aangevoerd. Algemene huurvoorwaarden theater De Vaillant 2016.
9.2 Indien verhuurder buiten diens schuld niet in staat is het gehuurde ter beschikking van huurder te stellen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor de schade die huurder dientengevolge lijdt. 9.3 Indien verhuurder door schuld het verhuurde niet aan huurder ter beschikking kan stellen, dan is huurder uitsluitend verplicht de direct aanwijsbare kosten te vergoeden. In geen geval is verhuurder gehouden tot het betalen van verdere vergoedingen en/of gevolgschade. 
10.Annulering en wijziging
10.1 Bij annulering van de getekende huurovereenkomst, worden de volgende kosten in rekening gebracht: a. Bij annulering meer dan 2 maanden voor huurdatum: 50% van de kale huursom, b. Bij annulering meer dan 1 maand voor huurdatum: 75% van de kale huursom, c. Bij annulering minder dan 1 maand voor huurdatum: 100% van de kale huursom.
10.2 Indien een menu (patisserie/lunch/diner) is overeengekomen; a. Bij annulering meer dan 14 werkdagen voor huurdatum: geen kosten verschuldigd, b. Bij annulering 14 werkdagen of minder voor huurdatum: 100% van de caterings kosten, plus daarbij de eventuele annuleringskosten van verhuurder aan derden.
c. Wijzigingen van aantal mensen moet uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang worden doorgegeven, bij wijzigingen minder dan 5 werkdagen: 100% van caterings kosten.
10.3. De betaling van de huursom zal na afloop van het gebruik aan de huurder in rekening worden gebracht middels een door de verhuurder op te stellen factuur, te betalen binnen 14 dagen na dagtekening.
10.4 Bijwijziging van gemaakte afspraken door huurder wordt een nieuwe offerte gemaakt. Tot de nieuwe offerte is getekend, blijft de oorspronkelijke offerte geldend. Voor meerkosten door wijzigingen gelden dezelfde termijnen als bij 10.1 en 10.2.
Indien zeven dagen voor aanvang van een overeenkomst wijzigingen worden doorgegeven, staat theater De Vaillant niet meer garant voor correcte aanpassingen. Eventuele meerkosten tegen nacalculatie zijn voor rekening huurder en worden achteraf door verhuurder in rekening gebracht.

11. Horeca “Einderloos Lekker”
11.1 Alle horeca-activiteiten van theater De Vaillant vinden plaats onder de naam Einderloos Lekker. De algemene huurvoorwaarden van Theater zijn van toepassing, tenzij expliciet anders door Einderloos Lekker vermeld en schriftelijk aan aanvrager bevestigd.
11.2 Een cateringopdracht geschiedt op basis van een door Einderloos Lekker en aanvrager te ondertekenen offerte.
11.3 Voor betaling van een cateringopdracht zie 10.3.
11.4 Voor voorwaarden in geval van wijziging van een cateringopdracht zie 10.4.
11.5 Voor voorwaarden in geval van annulering van een cateringopdracht zie 10.2.
11.6 Voor situaties van overmacht, zie 2.14.